Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů

 

V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů, která vešla v účinnost 25. 5. 2018, poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně osobních údajů zákazníků ze strany firmy World Trend (dále WT).

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Osobní údaje zpracováváme pouze u zákazníků, kteří závazně objednávají naše služby. Tyto údaje zahrnují: (a) celé jméno; (b) kontaktní údaje (včetně e-mailové adresy a telefonního čísla); (c) bankovní spojení (číslo účtu a identifikaci banky).
Veškeré osobní údaje získáváme přímo od zákazníků při upřesňování rozsahu objednaných služeb.

Jak osobní údaje využíváme?

Osobní údaje klientů využíváme zejména na:

 • komunikaci se zákazníky;
 • analýzu, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům.

Osobní údaje uchováváme jen dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat osobní údaje zákazníků, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Osobní údaje zákazníků tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat, protože:

 • je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy se zákazníkem;
 • je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností například ve smyslu zákona o účetnictví;
 • nám zákazník na zpracovávání svých osobních údajů poskytl kdykoliv odvolatelný souhlas.

V případě, že je na zpracování osobních údajů (včetně zvláštních kategorií) nezbytný souhlas a zákazník se rozhodne ho neudělit, může se stát, že nebudeme moci provést úkony nezbytné, abychom zákazníkovi mohli poskytnout určité produkty nebo služby a v některých případech budeme muset ukončit naše smluvní vztahy.

Komu poskytujeme osobní údaje zákazníků?

Osobní údaje zásadně neposkytujeme třetím osobám s výjimkou:

 • orgánů, kterým máme povinnost poskytovat osobní údaje, včetně České národní banky, policie a jiných orgánů dohledu, soudů a orgánů činných v trestním řízení;
 • poskytovatelů služeb cestovního ruchu včetně poskytovatelů zahraničních, kteří nám poskytují služby související s naší činností;
 • pojišťoven, pokud jejich služby zprostředkováváme zákazníkovi (cestovní pojištění);
 • poskytovatelů finančních služeb nebo jiných subjektů za účelem ověření údajů nebo za účelem prevence a šetření podvodných nebo neopodstatněných nároků nebo protiprávního jednání;
 • jiných subjektů v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem apod.).

Jaká jsou práva našich zákazníků?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má zákazník:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme jeho osobní údaje a jaká jsou jeho práva (k tomu slouží i tento dokument);
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany WT;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání osobních údajů, především pokud (a) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (b) zákazník odvolal svůj souhlas k jejich zpracování; (c) zákazník oprávněně namítal vůči jejich zpracování; (d) byly zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo podat námitky proti zpracovávání jeho osobních údajů v případě, že je zpracováváme (a) pro účely přímého marketingu nebo (b) pro účely našich oprávněných zájmů;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů
  (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz)

Jak chráníme osobní údaje zákazníků?

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Všechna opatření pravidelně aktualizujeme.

K osobním údajům zákazníků má přístup pouze osoba majitele WT (OSVČ) nebo jím osobně pověřené osoby, které zajišťují poskytnutí objednaných služeb zákazníkovi. Osobní údaje jsou ukládány na fyzicky oddělených paměťových jednotkách. Osobní údaje jsou uloženy pouze po dobu nezbytnou k naplnění smluvního vztahu se zákazníkem a dobu vyžadovanou zákonem o účetnictví (č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

 

ZPĚT