Prezentováno na mezinárodní konferenci Česko-slovenský den rodinného podnikání, 2021. Publikováno ve sborníku Rodinné podnikání: Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty [online]. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2021, SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-232-0.

 

Rodinné podnikání cestovních kanceláří
a agentur

 

Aleš Krejčí 

Katedra ekonomie a managementu, 
Vysoká škola finanční a správní, Praha

 

 

ABSTRAKT

Trh cestovního ruchu je značně odlišný od průmyslových trhů. Výrazný je rozdíl v počtu subjektů na trhu a velikosti firem z hlediska počtu zaměstnanců – ve srovnání s průmyslovými trhy je situace na trhu cestovního ruchu zcela inverzní. Další odlišnosti jsou dány specifiky dopravních, ubytovacích, lázeňských a dalších služeb.

rodina

 

Tato studie se proto zaměřila na jeden segment cestovního ruchu, konkrétně cestovní kanceláře a agentury (CK/CA) v České republice, a jeho zkušenosti s rodinným podnikáním. Cílem bylo provést úvodní kvalitativní sondu názorů managementu CK/CA na rodinné podnikání, jeho výhody i nevýhody a proces nástupnictví ve firmě. V drtivé většině jde o malé podniky do 50 zaměstnanců nebo drobné podnikatele zaměstnávající méně než 10 osob. Krátkým anonymním dotazníkem byli v závěru letní sezóny 2021 osloveni všichni relevantní členové (tj. podnikající pouze jako CK nebo CA) obou profesionálních asociací, tedy Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK) a Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA). Z oslovených 419 firem reagovalo 33 manažerů na pozici zakladatel, majitel či ředitel podniku.

family 1

Respondenti z fungujících rodinných CK/CA uvedli mezi nevýhodami tohoto modelu podnikání zejména negativní ovlivnění rodinných vztahů, dále marginalizování manažerských pochybení rodinného příslušníka, nemožnost postupu jiných zaměstnanců do vedení (malých) firem, závislost příjmu celé rodiny na jediném finančním zdroji a přílišný průnik pracovního a soukromého života (důsledek silnějšího engagementu manažerů než je v prostředí CK/CA běžné). Mezi výhodami byla akcentována zejména větší odolnost firmy v krizové situaci a lepší komunikace a řízení ve firmě, dále zastupitelnost v řízení, finanční “polštář” rodinných prostředků a vyšší důvěra mezi členy vedení. O nástupnictví ve většině rodinných CK/CA není dosud rozhodnuto, pouze ve čtvrtině firem tento proces úspěšně proběhl či ještě probíhá. Vedle známých problémů nástupnictví, jako je rigidita v řízení firmy zakladatelem nebo nedostatečný respekt nástupce u zaměstnanců, byla zmiňována ztráta zájmu nástupce po zkušenosti z časové náročnosti práce v CK/CA.

 

family 2

 

Navzdory faktu, že v covidové krizi patří cestovní ruch mezi nejpostiženější oblasti ekonomiky, pouze jeden respondent z tohoto důvodu ustoupil od záměru rodinného nástupnictví; většina respondentů uvedla jako hlavní dopady této krize změnu (redukci) portfolia nabídky služeb a finanční ztráty záloh zaslaných do zahraničí.       

 

Klíčová slova: rodinné podnikání, cestovní kancelář, cestovní agentura, nástupnictví

Klasifikace JEL: D2, L1, L2, L8

 

 

ZPĚT NA MARKETINGOVÉ TEXTY                                  ZPĚT NA ČLÁNKY O CESTOVÁNÍ