Publikováno v měsíčníku Tourism Courier, 2000, 10 (104), str. 22-23. Zde mírně kráceno a s přidanými fotografiemi.

 

Milénium ve Svaté zemi

 

Aleš Krejčí

 

Na aktivity přelomu tisíciletí můžeme mít různý anebo žádný názor. Pokud jste jiného vyznání než křesťanského, tak si číslujte roky historie třeba úplně jinak a euforie západního světa je vám cizí. Avšak ve věku počítačů a internetu, kdy v informačních technologiích zcela převládla angličtina a tedy křesťanské počítání let, musíte přelom milénia brát přinejmenším aspoň na vědomí. Když pro nic jiného, tak pro to, jestli se vám v počítači nehroutí účetní nebo rezervační software. S miléniem se v cestovním ruchu vynořila široká škála nabídky: Evropská města kultury 2000, Svatý rok v Itálii, Millennium Dome v Londýně a stovky dalších aktivit. Pravda je však jedna: křesťanstvo nevzalo svůj počátek ani v Londýně, ani v Římě.

 

Resize of P1170712Holy Land 2000

Podívejme se do Izraele, tam, kde to všechno začalo. Jak vypadá Izrael v roce 2000 a jak tam prožívají milénium? Převážná většina obyvatel Izraele (5,5 milionů) a Izraelem okupovaných a předaných území (2,5 milionů) jsou židovského a muslimského vyznání. Odhlédneme-li od faktu, že muslimové považují Abraháma a Ježíše za proroky, křesťanské číslo 2000 je jim, stejně jako Židům, vcelku ukradené. Ovšem jen do té míry, pokud na oslavách milénia a přílivu většího množství turistů i poutníků nekyne nějaký business. Naopak turistický projekt izraelského projekt izraelského ministerstva turistiky Holy Land 2000 je výrazem něčeho víc než jen čistě pragmatického přístupu k letošní číslovce.

 

Jeruzalémská směs

Největším turistickým magnetem Izraele je nepochybně Resize of P1170500Jeruzalém. Pacienti s lupénkou sice nedají dopustit na unikátní Mrtvé moře a potápěči na Eilat, ale geniu loci Jeruzaléma může ve světě konkurovat jen málokteré místo. Staré město má mnohovrstevnou historii a stejně pestrá je i současnost s křesťanskou, židovskou, muslimskou a arménskou čtvrtí. Návštěvníka Jeruzaléma v únoru 2000 (v plném běhu milénia) překvapí, že řada stavebních úprav ještě není ukončena a finišuje vstříc příjezdu papeže (Olivetská hora).

Český turista, vzešlý z rodin s rakousko-uherským katolickým podhoubím nebo prvorepublikovým evangelickým akcentem, bývá u významných křesťanských památek poněkud zaskočen silnou přítomností jiných církví. Nejzářnějším příkladem je Chrám Božího hrobu. O správu tohoto rozsáhlého objektu, místa legendárních čtyř posledních zastavení Pána na křížové cestě (svlečení roucha, přibití na kříž, ukřižování, snímání z kříže), místa, kde římská císařovna (sv.) Helena nalezla Kristův kříž, Byzanc a křižáci postavili Resize of P1170733mohutný chrám, se dělí šest křesťanských církví: řecká ortodoxní, koptská, arménská, syrská, etiopská a římskokatolická … Tvrdí se, že hlavní klíče od chrámu má muslim, snad proto, aby se křesťani o ně nehádali.

Jeruzalémské pamětihodnosti mají zvláštní atmosféru, v řadě chrámů (Skalní chrám, Golgota) umocněnou tím, že na nejsvětějším místě chrámu je odkrytá podložní skála: sáhněte si, tady na ní byl vztyčen kříž, tuto skálu skrápěla Kristova krev. Takové místo, vhodně obklopené starými ikonami, těžkými závěsy a sporým osvětlením, dokáže pohnout i vnímáním bezvěrce. Podobně přitahuje pozornost také Via Dolorosa, Křížová cesta, jejíž jednotlivá zastavení se dnes nacházejí v rušných tržních ulicích muslimské čtvrti. Co na tom, že evangelia popisují pouze tři nebo čtyři zastavení a současný poutnický kánon, opakovaný v tisících katolických kostelů po světě, pochází od františkánů někdy z 18. století?

 

Betlém & Nazaret & Galilea

Betlém dnes patří mezi předaná tj. palestinská území, s obyvatelstvem tvořeným převážně arabskými křesťany. Jedním z hlavních a okem patrných rozdílů mezi okupovanými a předanými územími je fakt, že na těch druhých se pilně staví a buduje s pocitem jistoty a stability do budoucnosti. I v Betlémě si turista všimne mohutného stavebního úsilí a předlážděného náměstí před bazilikou Narození Páně, čekajícího na papežovu návštěvu a tisíce účastníků mše pod širým nebem. Samotná historická byzantská bazilika má podstatně menší kapacitu věřících a spravují ji čtyři církve. Katolické vánoční koncerty z betléma bývají proto televizí přenášeny z moderního kostela stojícího v těsném sousedství baziliky.

V Nazaretu to však má římská církev pevně pod Resize of P1170997palcem. Obrovitá supermoderní betonovo-mramorová chrámová prostora baziliky Zvěstování P. Marie kryje vykopávky s jeskyňkou, o které se věří, že tvořila zadní část domu tesaře Josefa a jeho rodiny. Celý areál má rozlehlé předpolí a kapacitu (odhadem) 30-40 tisíc osob, je tedy dobře připraven na poutnické slavnosti všeho druhu. Stranou ponechme paradoxní fakt, že v samosprávě dnes výrazně arabského Nazaretu mají významný podíl komunisté.

Genezaretské jezero v Galileji, veledůležitá zásobárna pitné vody pro celou zemi, má už několik let nízký stav vody (asi 4 metry pod optimální hladinou). V roce milénia se tak poutníkům a turistům z hotelů v Tiberias podaří kráčet spíše po dně jezera než po hladině, jak činil Kristus. Voda jezera se odčerpává do vodovodů a je také vypouštěna do řeky Jordán, se kterou odtéká směrem do Mrtvého moře.

 

Mrtvé moře

Cesta podél toku Jordánu je protkána bohatými zemědělskými kibucy a také velmi starými historickými sídly. Ne všechna místa jsou plně popsána v průvodcích, neboť intenzivní vykopávky právě probíhají. Typickým příkladem je Bet She’an. Před pár lety nepříliš známé naleziště v místě římského vojenského tábora. Dnes rozsáhlý a zpřístupněný archeologický areál bohatého města z helénistického období, s rekonstruovaným amfiteátrem, lázněmi, gladiátorskou arénou a řadami honosných ulic se sloupovím. Resize of P1170953Útroby blízkého pahorku slibují významné nálezy až z egyptské doby. Archeologické odkrývání a konzervační práce probíhají návazně, takže za pár let už bude areál vypadat opět jinak. Rozsah a význam antických vykopávek v Bet She’an a jejich turistickou přitažlivost lze už dnes porovnávat s jordánskou Gerasou (Jerash), i když nedosahuje monumentality libanonského Baalbeku nebo syrské Palmyry.

Další cestou podél Jordánu ubývá vlhkost, zeleň i nadmořská výška (radši přiznejme, že vlastně přibývá podmořská hloubka). Noříme se do nejhlubší prolákliny na světě. V oblasti Jericha (předané území) jsou vykopávky mnohem složitější. Jsou založeny na podstatně rozsáhlejším území a pokrývají mnohem větší úsek lidských dějin. Někdy se tvrdí, že Jericho je vůbec nejstarším nepřetržitě obydleným sídlištěm městského typu na světě, založeným snad už 7 nebo 8 tisíc let před Kristem! K ústí Jordánu do Mrtvého moře už není daleko. Ke kopcům a jeskyním Qumran (kumránské svitky) to už je také na dohled.Resize of P1170626

Mrtvé moře je 30procentní roztok soli, položený 400 metrů pod hladinu Středozemního moře. Ležíce bez pohybu na jeho hladině, přemýšlíte o Archimédově zákonu. Léčivé účinky vody, tlaku vzduchu, tepla, bahna a dalších komponent tohoto přírodního útvaru docenila až moderní doba. Bahno z Mrtvého moře se například pravidelně dováží do slovenských lázní Bojnice. Rozloha Mrtvého moře se rok od roku zmenšuje, jednak výparem, jednak sníženým přítokem vody z Jordánu. Úbytek plochy hladiny v jižní mělké části jezera je asi nejlépe vidět ze slavné pevnosti Masada. I na Masadě se leccos změnilo. Nahoru jezdí nová lanovka, v dolní stanici se přistavuje návštěvnické centrum. Na severním útesu Masady výrazně postoupily rekonstrukce Herodova paláce a teras.

 

Ruština v Izraeli

Při návštěvě dnešního Izraele nemůžeme přehlédnout imigraci ze zemí bývalého SSSR. Značná část této populace, která do Izraele přišla v 90. letech v počtu téměř 1 milion osob, má střední nebo vyšší vzdělání (inženýři, vědci, hudebníci, učitelé atd.). Tato skutečnost je starousedlíky kvitována vesměs pozitivně; vzdělanost měla mezi Izraelity vždycky vysoký kredit. Vtip o tom, že díky této vlně imigrantů je v Izraeli několik nezaměstnaných symfonických orchestrů, je už poměrně otřepaný. Osobně považuji za sociální Resize of na kukačkuzázrak, že stát Izrael dokázal v krátké době tyto lidi ubytovat a zaměstnat, takže ukazatel nezaměstnanosti nevykázal žádný podstatný výkyv. V ruštině vychází řada periodik, vysílají rozhlasové i televizní stanice. Ruština se po hebrejštině, arabštině a angličtině stává dalším široce používaným jazykem v zemi. Tato menšina má dnes už i svou politickou stranu, zastoupenou v parlamentu. Ruskojazyčnou populaci najdeme hlavně v západní části země. Podél pobřeží Středozemního moře se vybudovala a buduje řada moderních sídlišť, i u nás známé letovisko Netanya zní ruštinou a na pokoji si v satelitní televizi můžete vyhledat hlavní moskevský kanál. Setkal jsem se i s názorem, že Rusové přinesli obhroublejší způsoby chování (návyky z front před obchody v bývalém SSSR) a vyšší oblibu alkoholu. Zdá se ale, že část židovské populace Izraele je ráda, že proti vyšší porodnosti Palestinců a vysokému počtu muslimů na obsazených územích tvoří ruská menšina určitou hráz a posilu.

 

Izrael a Česko

Není proč nevěřit těm, kdo tvrdí, že nebýt vojenské pomoci ČSR v počátcích státu Izrael, židovský stát by nepřežil ani první měsíce své existence. Řada imigračních vln směřovala do Izraele ze středo- a východoevropského prostoru. Česko a Praha, Budapešť, Vídeň, Krakov nebo Košice jsou tudíž pro Izraelce velmi konkrétní pojmy. I mládež slyší na Prahu velmi Resize of IMG_0588dobře, a vůbec jim při tom není nutné nabízet Staré židovské město nebo Terezín. Díky imigrantům z Ruska a bývalého SSSR se zvýšila popularita západočeských lázní, především Karlových Varů, samozřejmě.

A tak, zatímco český outgoing do Izraele počátkem 90. let narostl a pak se stabilizoval, v incomingu z Izraele do Česka došlo v posledních letech ke skutečné explozi. Nárůst z 27 936 turistů (1995) na 71 541 osob (1998) je skutečně impozantní a činí 156 %. Izrael tak v incomingu do Česka předstihl pomaleji rostoucí Japonsko a dokonce i Švýcarsko. Izraelci u nás v průměru utratili 83 dolarů/osobu/den, což je řadí mezi nejmovitější skupiny turistů. Je to samozřejmě dáno jejich vyšším domácím produktem na hlavu, vyšším průměrným příjmem i vyšší cenovou hladinou v Izraeli, na kterou narazí každý náš turista i obchodník.

Přesto – Shalom!

 

Text a foto: autor

 

ZPĚT